x Gasteraloe 'Savannah' (aka Haworthia 'Savannah')

$ 6.90