Sinningia tubiflora

Sinningia tubiflora

$ 13.00

Perennial, bulb / corm / tuber for sun, mostly sun in zone 7b-10b. White flowers. Also known as Hardy White Gloxinia, Sinningia longituba.

Details on Sinningia tubiflora at plantlu