Pinus strobiformis (Southwestern White Pine)

$ 11.67