Picea omorika 'White Tip' (White Tip Serbian Spruce)

Picea omorika 'White Tip' (White Tip Serbian Spruce)

$ 149.99

aka: White Tip Serbian Spruce

Photo credit: Conifer Kingdom