Magnolia laevifolia 'Free Spirit'

Magnolia laevifolia 'Free Spirit'

$ 17.00

Shrub for mostly sun, mostly shade in zone 8a-10b. White flowers. Up to 4 x 8 feet Also known as Michelia yunnanensis 'Free Spirit', Free Spirit Michelia, Michelia laevifolia 'Free Spirit'.