Hosta 'White Ray'

Hosta 'White Ray'

$ 10.00
Photo credit: Sebright Gardens