Hosta 'Stonewall'

Hosta 'Stonewall'

$ 12.00
Photo credit: Sebright Gardens