Azalea [Salmon/Orange Throat]

Azalea [Salmon/Orange Throat]

$ 48.50

Shrub for mostly sun, mostly shade, dappled shade, bright shade in zone 5b-9b. Orange, salmon flowers. Up to 4 x 4 feet Also known as Rhododendron [Salmon/Orange Throat].